Algemene Voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-“Opdrachtgever”: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van ACR Reijnders BV.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van ACR Reijnders BV., alsmede op de tussen ACR Reijnders BV. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met ACR Reijnders BV. overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ACR Reijnders BV. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ACR Reijnders BV. het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen ACR Reijnders BV. en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van ACR Reijnders BV. on line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal ACR Reijnders BV. levering doen plaats vinden binnen 5 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4 Hoewel ACR Reijnders BV. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ACR Reijnders BV. en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.6 Indien een bedrijf of consument dit wenst, neemt ACR Reijnders BV. de oude artikelen om niet (oud voor nieuw). Dit houd in dat Automaterialen Reijnders de consument geen kosten in rekening zal brengen voor het inleveren van het afgedankte product.

Prijzen/tarieven en betaling
3.1 De door ACR Reijnders BV. in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 ACR Reijnders BV. behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van ACR Reijnders BV. van de prijsverhoging.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

3.5 ACR Reijnders BV. accepteert geen betalingen per termijn tenzijn deze via het PrimeLine systeem worden afgehandeld.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet, de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft ACR Reijnders BV. het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ACR Reijnders BV. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van ACR Reijnders BV. te weigeren.

3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door ACR Reijnders BV. gecorrigeerd.

Levering/leveringstermijnen/transport
4.1 De door ACR Reijnders BV. (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens ACR Reijnders BV., tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ACR Reijnders BV..

4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.

4.3 ACR Reijnders BV. behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door ACR Reijnders BV. niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is ACR Reijnders BV. gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door ACR Reijnders BV. in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van ACR Reijnders BV. om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door ACR Reijnders BV. voortduurt, door de Opdrachtgever van ACR Reijnders BV. geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl ACR Reijnders BV. gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door ACR Reijnders BV., zonder dat ACR Reijnders BV. hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die ACR Reijnders BV. niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ACR Reijnders BV. door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ACR Reijnders BV.;
5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar ACR Reijnders BV. toe of van ACR Reijnders BV. naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. ACR Reijnders BV. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van ACR Reijnders BV. opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien ACR Reijnders BV. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is ACR Reijnders BV. gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door ACR Reijnders BV. uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren
8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door ACR Reijnders BV. geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan ACR Reijnders BV. schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en ACR Reijnders BV. kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt ACR Reijnders BV. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan ACR Reijnders BV. te retourneren. Terugstorting vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits ACR Reijnders BV. niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

8.3 ACR Reijnders BV. aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ACR Reijnders BV. op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ACR Reijnders BV. deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

Garantie
9.1 Bij ACR Reijnders kunt u tijdens werkdagen altijd met uw reparaties terecht. U kunt het defecte product naar ons toesturen, zodat wij deze aan de reparatiedienst van het betreffende merk kunnen aanbieden. U kunt natuurlijk ook uw defecte product in onze showroom aanbieden, zodat wij deze aan de reparatiedienst van het betreffende merk kunnen aanbieden. Indien het gerepareerde product bij ons binnenkomt zullen wij u hierover informeren. Wij hanteren de garantietermijnen van de leveranciers.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens ACR Reijnders BV. zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

9.3 ACR Reijnders BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ACR Reijnders BV. is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenprocedure
11 Bij ACR Reijnders kunt u tijdens werkdagen altijd met uw klachten terecht. Via de telefoon, email of aan de balie in de showroom zullen wij ten alle tijden samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Afkoelingsperiode
12.1 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ACR Reijnders BV retourneren, conform de door ACR Reijnders BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.2 Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich moeten richten naar ACR Reijnders BV., bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourzendingen die ongefrankeerd verstuurd zijn, worden niet geaccepteerd. De gebruiker zal na ontvangst van de zaak het reeds betaalde bedrag binnnen 30 dagen retourneren en/of de eventuele financieringsovereenkomst ontbinden.

Annulering en wijziging
13.1 In geval van een aan ons gegeven opdracht door een bedrijf danwel door een consument waarbij er geen sprake is van koop op afstand : In die gevallen zijn bij annulering van die opdracht alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10 % van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
13.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade; Voor een annulering is onze toestemming vereist.
13.3. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.
13.4. Indien er sprake is van koop op afstand door een consument en er geen leveringstermijn is overeengekomen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan ACR Reijnders indien de bestelling niet binnen 30 dagen is afgeleverd. Van aflevering is sprake op het moment dat het bestelde op het opgegeven adres is afgeleverd.